Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės

                                                                                                                                                                            

VILNIAUS „VILNIOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

                                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                          Direktoriaus 2012 – 01 - 04

          Įsakymu  Nr.(1.3)V -132

NAUDOJIMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vilniaus ,, Vilnios“ pagrindinės mokyklos( toliau – Mokyklos) naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintomis „ Pavyzdinėmis  naudojimosi biblioteka taisyklėmis “ (Žin. 2010, Nr. 101-5226) ir nustato bendrą naudojimosi biblioteka  tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Taisykles tvirtina Mokyklos direktorius.

3. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi bibliotekos paslaugomis.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas, teikiama vartotojui nemokamai.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje.

 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

5. Biblioteka turi teisę naudotis Mokyklos mokiniai ir kiti bendruomenės nariai.

6. Mokiniai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai, norintys naudotis bibliotekos paslaugomis privalo joje užsiregistruoti.

7.  Mokiniai į biblioteką registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.

8. Kiekvienas bibliotekos vartotojas supažindinamas su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis pasirašydamas skaitytojo formuliare.

9.  Vartotojas į namus gali pasiskolinti ne daugiau kaip 5 dokumentus ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami vieneriems mokslo metams.

10. Vartotojas formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą . Juos grąžinus, tokia pat tvarka skaitytojo formuliare pasirašo bibliotekininkas.

11. Laiku negrąžinto dokumento terminas gali būti pratęsiamas iki 10 dienų.

12. Reti ir vertingi dokumentai( informaciniai leidiniai, kartografiniai dokumentai, periodiniai leidiniai ir pan.) į namus neišduodami, jais galima naudotis tik bibliotekoje.

13. Vartotojai gali dirbti kompiuterizuotose darbo vietose ir nemokamai naudotis viešos interneto prieigos paslaugomis.

14. Darbui kompiuterizuotose darbo vietose pirmumo teisę turi:

                      14.1. mokytojai, norintys vesti pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus;

                      14.2. mokiniai su mokytojo rekomendacija;

                      14.3. mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.

 

 

III. VARTOTOJŲ IR LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

15. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

15.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

15.2.  naudotis bibliotekos fondais;

15.3.  pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą;

15.4.  naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga tik mokymosi tikslais:

          15.4.1. rinkti informaciją internete;

          15.4.2. įrašyti informaciją į bet kurią laikmeną;

          15.4.3. atsispausdinti dokumentą;

          15.4.4. naudotis elektroniniu paštu;

15.5.  naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;

15.6.  pareikšti nuomonę apie biblioteką, jos fondus, teikiamas paslaugas, aptarnavimą.

16. Vartotojas privalo:

16.1. laikytis Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

16.2. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

16.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą (formuliarus);

16.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

16.5. baigus darbą kompiuterizuotą darbo vietą palikti tvarkingą, nepalikti informacijos ant darbalaukio (tvarkant kompiuterius informacija iš darbalaukio pašalinama);

16.6. atsiskaityti su biblioteka pasibaigus mokslo metams.

17. Vartotojui draudžiama:

17.1. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

17.2. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

17.3. keisti darbalaukio foną, sugedus kompiuteriui jį savavališkai taisyti, keisti naršyklių parametrus ir darbo aplinką;

17.4. keisti bibliotekos fondų sustatymo tvarką;

17.5. naudotis mobiliojo ryšio telefonais.

18. Vartotojo atsakomybė:

18.1. bibliotekų dokumentų fondas yra valstybės turtas, saugomas įstatymų nustatyta tvarka. Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat dokumentais:

18.1.1. jei pakeisti  tokiais pat dokumentais neįmanoma, vartotojas privalo  pakeisti kitais bibliotekos profilį ir poreikį atitinkančiais dokumentais prieš tai suderinęs su bibliotekos darbuotoju (grąžinti kitą naują leidinį);

18.1.2.  už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

18.2. pabaigęs Mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi mokinys, nutraukęs darbą Mokykloje mokytojas ar kitas darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka. Mokiniai turimus vadovėlius (mokymo priemones) grąžina juos išdavusiems mokytojams, kitus spaudinius grąžina bibliotekininkui;

18.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Taisykles, mokyklos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Biblioteka turi šias teises:

19.1.  nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir  ypač paklausiems dokumentams;

19.2.  informuoti klasių auklėtojus, mokyklos administraciją apie vartotojus, negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

19.3. mokyklos direktoriaus įsakymu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

19.4.  mokyklos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos,  vartotojų aptarnavimo sąlygų;

19.5.  dėl fondų pagrindinio valymo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių paskutinį mėnesio penktadienį neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su mokyklos direktoriumi.

 

20. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

20.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėmis, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis;

20.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

20.3. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą);

20.4. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

20.5. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Taisykles;

20.6. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

 

 

                                                     _________________________________________

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

!Informacija atnaujinta: 2016 Geg 16, 17:05:03

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
25
min
2 pamoka
9:30-10:05
20
min
3 pamoka
10:25-11:00
20
min
4 pamoka
11:20-11:55
40
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
15
min
2 pamoka
9:30-10:15
10
min
3 pamoka
10:25-11:10
10
min
4 pamoka
11:20-12:05
30
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 1,2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

 


 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>