MOKYKLOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS

                                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Direktoriaus 2015-09-01
                                                                                                                                                                                                                                                    įsakymu Nr.(1.3)V-259

 VILNIAUS „VILNIOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

              I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. Šis tvarkos aprašas nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūrosužsakymą, įsigijimą, mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams, mokymo priemonėms panaudojimą, mokyklos direktoriaus, atsakingų darbuotojų įgaliojimus, vadovėlių, mokymo priemonių apskaitą, saugojimą ir išdavimą.
2. Mokykla užsako ir perka vadovėlius bei mokymo priemones vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 ,,Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. X-471, 2005 m. gruodžio 22 d. (Žin. 2006–01-12, Nr. 4-102, 2009, Nr. 93-3986) (aktuali redakcija nuo 2011 m. lapkričio 18 d.), Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau ŠMM) patvirtinta ,,Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių Duomenų baze (toliau Vadovėlių DB)“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto     departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A15-961-(2.1.4-KS) patvirtintu Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu ir šiuo tvarkos aprašu.
3. Vadovėliai  komplektuojami  ir  nurašomi  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  ŠMM  patvirtinta
,,Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių DB.“

 

II. TVARKOS APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS

4.  Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis – daugkartinio naudojimo spausdintas (arba jo elektroninis,

audiovizualinis atitikmuo) mokymo(si) šaltinis konkrečios klasės (klasių, amžiaus grupės, mokymosi pakopos) mokiniams, vadovėlį gali sudaryti kelios jo dalys.
5.  Galiojančių vadovėlių DB – visų patvirtinimo žymą turinčių Lietuvoje išleistų vadovėlių ir ekspertų komisijų rekomenduotų naudoti užsienyje išleistų vadovėlių elektroninis sąrašas, paskelbtas ŠAC svetainėje.
6. Kartotinis vadovėlių leidimas – vadovėlis, leidžiamas 2-ą, 3-ią ir kt. kartus nekeičiant ir nepapildant jo turinio.
7. Literatūra – ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė literatūra.
8. Mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinės priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės priemonės.
9. Naujas vadovėlis – pirmą kartą leidžiamas ir pirmą kartą patvirtinimo žymą gavęs vadovėlis.
10. Rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašas – ekspertų komisijų rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir užsienyje išleistų specialiųjų mokymo priemonių sąrašas.
11. Specialiosios mokymo priemonės – specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemonės.
12. Ugdymo procesui reikalinga literatūra – programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų,metodinė literatūra.
13. Užsienio kalbos vadovėlis – daugkartinio naudojimo spausdintas (arba joelektroninis,audiovizualinis atitikmuo) užsienio kalbos mokymosi šaltinis, skirtas konkrečių mokymosi metų mokiniams, vadovėlį gali sudaryti kelios jo dalys.
14. Vadovėlis, pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams – bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis (išskyrus vadovėlį specialiųjų poreikių mokiniams), pritaikytas specialiųjų poreikių mokiniams atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius, kylančius dėl turimų sutrikimų.
15. Vadovėlių komplektas – mokymo(si) šaltinių komplektas, skirtas konkrečiai klasei (klasėms, amžiaus grupėms, mokymosi pakopoms). Komplektą gali sudaryti šios dalys: vadovėlis, knyga mokytojui, pratybų sąsiuviniai, chrestomatijos, skaitiniai, uždavinynai, žinynai.
16. Mokymo priemonės – priemonės, kuriomis padedama mokiniams siekti ugdymo srities, integruoto kurso, dalyko bendrojoje programoje ar dalyko modulyje numatytų tikslų ir kompetencijų, skatina motyvaciją mokytis, aktyvų ir savarankišką mokymąsi.

             III.             VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS

 17. Į galiojančių vadovėlių DB įrašomi tik patvirtinimo žymą turintys Lietuvoje išleisti vadovėliai irekspertų komisijų rekomenduoti užsienyje išleisti vadovėliai.
18. Galiojančių vadovėlių DB, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, skelbiamas Švietimo aprūpinimo centro internetiniame puslapyje.
19. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, galima įsigyti tik:

19.1. vadovėlių, įrašytų galiojančių vadovėlių DB;

19.2. specialiųjų mokymo priemonių, įrašytų rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąraše;

19.3.          vadovėlį papildančių mokymo priemonių (išskyrus pratybų sąsiuvinius);

19.4.          mokytojo knygų;

19.5.          ugdymo procesui reikalingos literatūros;

19.6.          kompiuterinių mokymo priemonių, įrašytų galiojančių kompiuterinių mokymo priemonių sąraše;

19.7.          daiktų, medžiagų ir įrangos (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir

vaizdinių priemonių).

20. Be mokinio krepšelio lėšų vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali būti skiriama lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

21. Kiekvienų metų kovo mėnesį lėšų skyrimo prioritetus (klasės ar dalykai, kuriems bus skiriama didesnė lėšų dalis) sprendžia Mokytojų taryba, vadovaudamasi metodinių grupių ir Metodinės tarybos nutarimais.

                        IV.             MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMAI

 

22. Mokyklos direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. Nr. V-2310 įsakymu ,,Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A15-961-(2.1.4-KS) patvirtintu Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu.

23. Mokyklos direktorius nustato mokyklos aprūpinimo vadovėliais, mokymo, specialiosiomis mokymo priemonėmis ir literatūra, jos priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką, skiria už aprūpinimą, apskaitą ir saugojimą atsakingus asmenis.

24. Mokyklos tarybai pritarus, tvirtina įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros sąrašus, pasirašo sutartis su leidėjais (tiekėjais).

 1. Mokyklos direktorius nustato turimų vadovėlių ir jų komplektų dalių perskirstymo tvarką mokiniui 

pereinant iš vienos mokyklos į kitą (perduoda mokinio krepšelio lėšas tai mokyklai, į kurią išeina mokinys).

 1. Mokyklos direktoriaus paskirti asmenys, atsakingi už mokyklos aprūpinimą vadovėliais, iki einamųjų

metų numatytos datos Švietimo skyriui pateikia informaciją apie užsakomus vadovėlius pagal galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių DB sąrašą.

 1. Mokyklos direktorius, vykdydamas vadovėlių pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymu Nr. X-471, 2005 m. gruodžio 22 d. (Žin. 2006-01-12, Nr. 4-102, 2009, Nr. 93-3986) (aktuali redakcija nuo 2011 m. lapkričio 18 d.), derina išankstinio apmokėjimo klausimus, pasirašo sutartis.

 1. Užtikrina, kad atliekant  pirkimo procedūras būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų bei lygiateisiškumo,

nediskriminavimo ir skaidrumo principų.

 1. Iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia ataskaitą Švietimo skyriui apie įsigytas vadovėlių komplektų

dalis, mokymo priemones ir literatūrą.

 

V. METODINĖS GRUPĖS

 

 1. Analizuoja ugdymo procesui reikalingus išteklius, sudaro reikalingų vadovėlių, jų komplektų dalių,

mokymo priemonių ir literatūros sąrašus.

 1. Nuo sausio 10 d. (arba kitos direktoriaus paskiriamos datos)  metodinių grupių pirmininkai inicijuoja,

ištiria vadovėlių atnaujinimo poreikius.

 1. Posėdžių protokolų išrašus pateikia metodinės tarybos pirmininkui.

VI. METODINĖ TARYBA

 1. Svarsto metodinių grupių pageidavimus dėl ugdymo procesui reikalingų vadovėlių ir jų komplektų dalių

įsigijimo.

 1. Priima sprendimus dėl vadovėlių užsakymo, neviršijant jiems skirtų lėšų ir teikia direktoriui tvirtinti.

VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ VADOVĖLIŲ UŽSAKYMĄ

 1. Analizuoja situaciją apie turimus vadovėlius, renka preliminarus duomenis apie tai, kokių bendrojo

lavinimo dalykų vadovėlių mokykloje trūksta.

 1. Vykdo vadovėlių paklausos tyrimą, bendradarbiaudamas su dalykų metodinių grupių pirmininkais.
 2. Analizuoja leidėjų pasiūlymus, surenka informaciją apie vadovėlių kainas.
 3. Pagal mokyklos tarybos suderintą ir mokyklos direktoriaus parašu patvirtintą sąrašą parengia

užsakymus ir pateikia leidėjams (tiekėjams).

 1. Gautus vadovėlius, mokymo priemones ir literatūrą priima bei patikrina pagal lydimąjį dokumentą.
 2. Visus gautus vadovėlius antspauduoja mokyklos antspaudu.
 3. Veda individualią ir visuminę vadovėlių apskaitą (duomenis apie gavimą įrašo į visuminę vadovėlių

apskaitos knygą ir į vadovėlių apskaitos korteles).

 1. Prieš prasidedant mokslo metams ir mokslo metų eigoje išduoda vadovėlius visų klasių atitinkamų

dalykų mokytojams, o baigus jais naudotis priima iš mokytojų, patikrina jų būklę ir grąžina į saugojimo patalpą.

 1. Nurašo vadovėlius, kai jie nebetinka naudoti pagal ŠMM patvirtintą galiojančių vadovėlių DB arba yra

suniokoti, ar pamesti.

 

VIII. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ADMINISTRACIJAI IR ŪKIUI

 

 1. Leidėjams/tiekėjams pateikia mokymo priemonių užsakymus, parengtus metodinėse grupėse ir

patvirtintus mokyklos direktoriaus.

 1. Atsakingas už vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros parvežimą (jei su tiekėjais pagal sutartį

sutarta, kad vadovėlius, mokymo priemones ir literatūrą atsiima pati mokykla, o ne pristato tiekėjai).

 1. Organizuoja makulatūros (nurašytų nebegaliojančių vadovėlių ir pasenusios, nebeaktualios savo turiniu

literatūros) išvežimą.

 

IX. MOKYTOJAI

 

 1. Pasirašo už paimamus vadovėlius išdavimo – grąžinimo lapuose ir už juos atsako.
 2. Išdalija vadovėlius mokiniams, sudarydami sąrašą, kuriame mokiniai pasirašo.
 3. Dalyko mokytojas neišduoda vadovėlio mokiniui naujaisiais mokslo metais, kol mokinys negrąžina praėjusiais metais gauto dalyko vadovėlio arba už jį neatsiskaito.
 4. Pasibaigus mokslo metams vadovėlius surenka ir grąžina į saugojimo patalpą.
 5. Išimties tvarka, mokytojams pageidaujant,  vadovėliai gali likti kabinetuose.
 6. Mokytojai privalo atsiskaityti už vadovėlius, neišreikalautus iš mokinių nustatyta tvarka.
 7. Mokytojai, nutraukę darbo sutartis arba išeinantys vaiko priežiūros atostogų nepasibaigus mokslo metams, vadovėlių išdavimo sąrašus su mokinių parašais, atiduoda pradėjusiam dirbti mokytojui arba bibliotekininkei.
 8. Paėmę mokymo literatūrą į kabinetą, pasirašo skaitytojo formuliare ir prisiima atsakomybę už

grąžinimą.

 1. Išvykdami iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka, pateikdami atsiskaitymo lapelį raštinėje su

bibliotekininko parašu. Neatsiskaičius su biblioteka, išvykstančiam darbuotojui negrąžintų vadovėlių ir kitų knygų vertė gali būti išskaičiuojama iš atlyginimo.

 

X. MOKINIAI

 

 1. Už vadovėlį, gautą iš dalyko mokytojo, pasirašo mokytojo pateiktame mokinių sąraše.
 2. Gavę vadovėlius privalo užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę, įvertindami vadovėlio būklę.
 3. Baigiantis mokslo metams visus paimtus vadovėlius grąžina dalyko mokytojui.
 4. Suniokotų ar pamestų vadovėlių vertė turi būti atlyginta: grąžinamas toks pat vadovėlis arba

nuperkamas kitas mokyklai reikalingas vadovėlis, prilygstantis pamestojo vertei.

 1. Išeinantys iš mokyklos mokslo metų eigoje turimus vadovėlius grąžina jį išdavusiam dalyko mokytojui.

Atsiskaitymo lapelį su mokytojų ir bibliotekininko parašu pristato į raštinę.

 1. 10 klasės mokiniai privalo grąžinti vadovėlius mokytojams mokslo metų pabaigoje ar prieš

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, jei vadovėliai jau nereikalingi ugdymo procesui vykdyti. Mokyklos baigimo pažymėjimai išduodami tik tiems mokiniams, kurie į raštinę pristato nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su dalykų mokytojų ir bibliotekininko parašais.

!Informacija atnaujinta: 2018 Geg 03, 11:46:06

Problemos su el. dienynu?
Prašome kreiptis el. paštu!Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva
El. paštas: rastine@vilniospm.vilnius.lm.lt
Telefonas:(8~5) 2672985
Faksas: (8~5) 2672985

Pamokų laikas

1 klasė
1 pamoka
8:30-9:05
25
min
2 pamoka
9:30-10:05
20
min
3 pamoka
10:25-11:00
20
min
4 pamoka
11:20-11:55
40
min
5 pamoka
12:35-13:10
       
2-10 klasės
1 pamoka
8:30-9:15
15
min
2 pamoka
9:30-10:15
10
min
3 pamoka
10:25-11:10
10
min
4 pamoka
11:20-12:05
30
min
5 pamoka
12:35-13:20
10
min
6 pamoka
13:30-14:15
10
min
7 pamoka
14:25-15:10
Vilniaus "Vilnios"
pagrindinė mokykla
Mūsų mokykla naudojasi
www.manodienynas.lt
Skirkite 1,2 procentus
GPM mūsų mokyklai. Ačiū!

Turite klausimų ir norite mūsų paklausti?

Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje laukiami visi! Gal mūsų svetainėje neradote ieškomos informacijos ar tiesiog norite mūsų paklausti? Mes pasistengsime atsakyti į visus jūsų klausimus.

Klauskite Mūsų

Naudingos
NUORODOS

 


 


 

Daugiau:

naudingų nuorodų >>