-- Pasirinkite --
MOKYKLOS NAUJIENOS

NEGYVENAMŲ NAMŲ NUOMA

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS „VILNIOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA VIEŠO KONKURSO BŪDU NUOMOJA NEBENAUDOJAMOS KIETO KURO KATILINĖS METALINIO DŪMTRAUKIO DALĮ, ESANTĮ PALYDOVO G. 29 A, VILNIUJE

Konkurso sąlygos:
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) penkiems metams viešo konkurso būdu nuomoja mokyklai patikėjimo teise priklausančios nebenaudojamos kieto kuro katilinės metalinio dūmtraukio dalį– 8 (aštuonių) kv. m ploto, pažymėtą plane indeksu 2 h1 /g, unikalus Nr. 1096-2022-4084 esantį Mokyklos teritorijoje adresu Palydovo g. 29A, Vilniuje, mobiliojo GSM ryšio tinklo bazinei stočiai įrengti.
Pradinė patalpų nuomos konkurso kaina:
Pradinė patalpų nuomos kaina nustatyta ne mažesnė kaip 1 (vieno) kv. m nuomos kainą – 30 (trisdešimt Eur 00 ct) Eur per mėnesį iš viso 240,00 (du šimtai keturiasdešimt Eur, 00 ct) už visą nuomojamą plotą per mėnesį.

Patalpų nuomos konkurso ir nuomos sutarties specialiosios sąlygos:

1. Mobiliojo GSM ryšio tinklo bazinei stočiai įrengti.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų įgalioti atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia konkurso organizatoriui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta konfidenciali informacija ir šie dokumentai:
1. Konkurso dalyvis (asmens vardas ir pavardė bei asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas, telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas).
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.
3. Veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas.
4. Siūloma konkreti 1 kv. m patalpų nuomos kaina.
5. Įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą sutarties formą (pridedama).
6. Sutikimas mokėti nustatytą nuompinigių dydį.
7. Patvirtinimas apie 3 mėnesių dydžio pradinio įnašo sumokėjimą.
8. Dalyvio sutikimas su skelbiamomis nuomos konkurso sąlygomis.
9. Konkursui įvykus, medžiaga tampa nekonfidenciali (išskyrus fizinių asmenų duomenis vadovaujantis Duomenų apsaugos įstatymu).
10. radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą.
11. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.
12. elektromagnetinio lauko matavimo protokolą.

Užklijuotą voką konkurso dalyviai pristato tiesiogiai darbo dienomis tarp 10:00-12:00 val. /13:00-16:00 val. nuo 2022 m. birželio 29 d. 10:00 val. iki 2022 m. liepos 12 d. 13:00 val. arba registruotu paštu iki nurodyto termino konkurso organizatoriui – Vilniaus „Vilnios“ pagrindinei mokyklai, esančiai Palydovo g. 29 A, Vilnius (2 aukštas, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams kab.)

Vokų atplėšimas, dalyvaujant konkurso Komisijai, įvyks 2022 m. liepos 12 d. 15:00 val. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje, Palydovo g. 29 A, Vilnius (2 aukštas, mokyklos mokytojų kamb.).
Konkurso laimėtojų paskelbimas vyks 2022 m. liepos 13 d. 12:00 val. Vilniaus „Vilnios“ pagrindinėje mokykloje, Palydovo g. 29 A, Vilnius (2 aukštas, mokyklos mokytojų kamb.). Apie konkurso rezultatus ir laimėtoją bus pranešta tą pačią dieną nurodytais dokumentuose kontaktais.

Konkurso dalyviai privalo pateikti banko išduotą kvitą (ar mokėjimo pavedimo kopiją), kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į BĮ „Skaitlis“ (įmonės kodas 300035837) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 684010042403951807, AB Luminor banke, pervedė pradinį įnašą, lygų paskelbtos pradinės patalpų nuomos 3 mėnesių kainai – 720 Eur. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas atsisako sudaryti nuomos sutartį arba neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo, jis netenka teisės sudaryti nuomos sutartį ir pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Marina Šidlovskaja , tel. (8~5) 267 46 62, el. p. vilnios.ukis@gmail.com

Turto nuomos konkursas viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje www.vilniospm.lt ir Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 2022 m. birželio 29 d. iki 2022 m. liepos 8 d. tarp 10:00–14:00 val., susisiekus su direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Marina Šidlovskaja, tel. (8~5) 267 46 62, el. p. vilnios.ukis@gmail.com

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito
ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo
priedas
 
(Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma)
 
 
NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS
 
20___ m. _____________ ___ d. Nr. ______________
Vilnius
 
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla, atstovaujama direktorės Birutės Tilvikienės, veikiančios pagal Mokyklos nuostatus,
ir ________________________________________________   _,
(nuomininko pavadinimas (kodas), atstovo pareigos, vardas, pavardė, veikimo (toliau – nuomininkas), sudarė šią nuomos sutartį (toliau – sutartis).
 
I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS
 
1. Nuomotojas įsipareigoja išnuomoti nuomininkui ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – turtas), ________________________________________________________________________________
(nuomojamo objekto adresas, trumpas apibūdinimas, bendras, naudingas plotas, patalpų indeksai, statinio žymėjimas, teisinės registracijos Nr.,
_________________ naudoti _____________________________           _, neįrengiant gyvenamųjų
unikalus Nr., inv. bylos Nr.)            (nurodyti turto naudojimo paskirtį ir veiklos pobūdį)
patalpų.
2. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius – _____________________ Eur per
(įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais)
mėnesį už 1 kvadratinį metrą bendrojo ploto, iš viso ______________________ Eur per mėnesį
(įrašyti sumą, skaičiais ir žodžiais)
už visą nuomojamą plotą.
 
II SKYRIUS
SUTARTIES SĄLYGOS
 
3. Nuomininkui, sudariusiam sutartį po viešo nuomos konkurso ar sudariusiam sutartį be konkurso, pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, lieka nuomotojui kaip sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas ir grąžinamas pasibaigus sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, su sąlyga, kad nuomininkas tinkamai vykdė sutarties sąlygas.
4. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant kiekvienam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos. (Taip pat gali būti nustatomas nuolatinis išankstinis nuompinigių mokėjimas).
Jeigu turtas išnuomojamas iki 10 metų laikotarpiui arba sutartis pratęsiama, nuompinigiai teisės aktų nustatyta tvarka perskaičiuojami po 5 metų arba kiekvieną kartą pratęsiant sutartį.
5. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, įskaitant bet neapsiribojant atlikus jo einamąjį/paprastąjį remontą, kapitalinį remontą ir/ar rekonstrukciją, taip pat sukūrus naują turtą (toliau šioje sutartyje – pagerinimai), už pagerinimus neatlyginama ir pagerinimų nuomininkas negali pasiimti nepriklausomai nuo to, ar jie atskiriami ar ne. Šalys supranta ir patvirtina, kad nuomininkui už pagerinimus neatlyginama ir šios sutarties nutraukimo ar bet kokio kito sutarties pasibaigimo prieš terminą atveju. Šalys susitaria ir patvirtina, jog naujai sukurtas turtas nepriklausomai nuo to, kieno lėšomis jis buvo sukurtas ir kas vykdė statytojo funkcijas, tampa nuomotojo nuosavybe.
6. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka moka visus mokesčius, nurodytus šioje sutartyje, taip pat mokesčius už perduoto turto eksploatavimą, komunalines paslaugas, taip pat elektros, šilumos energiją ir ryšių paslaugas.
7. Nuomos terminas nustatomas nuo ____ m. __________ __ d. iki ____ m. __________ __ d., bet, esant nuomotojo reikalavimui, ne ilgiau kaip iki įvykusio išnuomoto turto pardavimo viešo aukciono būdu (ši sąlyga netaikoma turtui išnuomotam viešo konkurso būdu arba Savivaldybei priėmus sprendimą šios sąlygos atsisakyti).
8. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą. Jis gali dalyvauti šio turto viešame pardavimo aukcione Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Nuomininkas neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, atsiradusių iš sutarties, įkeisti nuomos teisę, perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti be raštiško nuomotojo sutikimo.
 
III SKYRIUS
ŠALIŲ PAREIGOS
 
9. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą, kuris yra šios sutarties priedas.
10. Nuomininkas įsipareigoja:
10.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, sandėliavimo, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
10.2. savo lėšomis nuomotojui neatlyginant parengti turtą šildymo sezonams ir kas 2 metus atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą, prieš tai, atliekamų darbų aprašą bei sąmatą pateikus nuomotojui. Nuomotojas nevertins atliekamų darbų bei sąmatos ir neteiks jokių pastabų, bet šia informacija naudosis sprendžiant sutarties vykdymo klausimus;
10.3. mokėti mokesčius, susijusius su išsinuomotu turtu (už patalpų eksploataciją, komunalines paslaugas, šilumos bei elektros energiją ir ryšio paslaugas), tenkančią išlaidų dalį už terlionių valymą nuo pastatų, namo kaupiamąjį fondą ir bendrųjų konstrukcijų ar inžinerinių įrenginių tvarkymą (avarijų likvidavimą, šildymo sistemų izoliavimą) ir pastatų priežiūrą;
10.4. pasibaigus sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą per 7 darbo dienas perduoti pagal aktą turtą su visais atliktais pagerinimais, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą;
10.5. sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas – sutartis dėl perduoto turto eksploatavimo ir komunalinių paslaugų nuomininkas privalo sudaryti su turtą eksploatuojančia (-iomis) organizacija (-omis) per 20 dienų nuo šios sutarties pasirašymo;
10.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti žemės nuomos sutartį;
10.7. sudaryti nuomotojui ar jo įgaliotam asmeniui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;
10.8. sudaryti sąlygas potencialiems pirkėjams apžiūrėti parduodamas patalpas paskelbus jų viešą pardavimo aukcioną.
11. Nuomininkui draudžiama be nuomotojo išankstinio rašytinio sutikimo:
11.1. subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis;
11.2. atlikti turto esminius pagerinimus. Nuomotojo sutikimas duodamas šios sutarties 20 punkte nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 
12. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (procentais nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną) – 0,05 proc.
13. Už nuomojamo turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Nuomininkas atsako už bet kokią žalą, jo padarytą turtui, įskaitant inžinerinių tinklų (sistemų) saugios eksploatacijos taisyklių pažeidimus, ir privalo nedelsiant apie tai pranešti nuomotojui.
 
V SKYRIUS
SUTARTIES PASIBAIGIMAS IR NUTRAUKIMAS
 
14. Sutartis pasibaigia:
14.1. jos terminui pasibaigus;
14.2. kitais teisės aktų nustatytais pagrindais; 
15. Sutartis nutraukiama prieš terminą:
15.1. šalių susitarimu;
15.2. įvykus išnuomoto turto pardavimui viešo aukciono būdu;
15.3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.497 ir 6.498 straipsnių nustatyta tvarka.
16. Nuomotojas, gavęs Savivaldybės tarybos pritarimą (taikoma tik Savivaldybės valdomoms įmonėms, Savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą apie tai raštu įspėdamas nuomininką ne vėliau kaip prieš mėnesį, jeigu nuomininkas nevykdo arba netinkamai vykdo šios sutarties įsipareigojimus, nurodytus sutarties 4, 6, 10, 11, 20, 22 ir 23 punktuose, taip pat dėl esminių sutarties pažeidimų, prieš tai pateikęs nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per nuomotojo nustatytą protingą terminą, tačiau šiam per nustatytą terminą prievolės neįvykdžius ar nepašalinus pažeidimų. Sutartis pasibaigia nuo nuomotojo pranešime nurodytos datos.
17. Nuomotojas, raštu įspėjęs nuomininką ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius ir gavęs Savivaldybės tarybos pritarimą (taikoma tik Savivaldybės valdomoms įmonėms, Savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), gali vienašališkai, nenurodant priežasties, nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino.
18. Tuo atveju, jei nuomininkas ilgiau nei 7 kalendorines dienas vėluoja perduoti turtą Savivaldybei nuomos sutartyje nustatyta tvarka, nuomininkas turi mokėti nuomotojui baudą už kiekvieną praleistą dieną (toliau – bauda). Baudos suma apskaičiuojama pagal formulę B = N /30 X 5 X T , kur:
B – bauda;
N – nuomos sutartyje nurodyta nuompinigių suma per mėnesį už visą nuomojamą plotą;
T – pradelstų dienų skaičius.
Šios baudos mokėjimas neatleidžia nuomininko nuo kitų pareigų pagal sutartį vykdymo bei nuostolių nuomotojui, ar tretiesiems asmenims atlyginimo.
 
VI SKYRIUS
PAPILDOMOS SĄLYGOS
 
19. Nuomininkas gali atlikti turto esminius pagerinimus (kapitalinį remontą ar rekonstrukciją) tik šios sutarties 1 punkte nurodytai paskirčiai ir nurodytai veiklai plėtoti, tik savo lėšomis ir savo rizika nuomotojui neatlyginant ir tik esant išankstiniam nuomotojo rašytiniam sutikimui. Nuomininkas kreipdamasis į nuomotoją dėl sutikimo esminiams pagerinimams atlikti pateikia visą reikiamą informaciją, pagrindžiančią esminių pagerinimų poreikį ir jų atitikimą šios sutarties 1 punkte nurodytai paskirčiai ir nurodytai veiklai plėtoti. Nuomotojas įsipareigoja tokį sutikimą išduoti per protingą terminą arba pateikti motyvuotą atsisakymą jo neišduoti. Nuomininkas, atlikęs statybos darbus, privalo per du mėnesius juos įforminti teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Nuomininkui laiku nesumokėjus nuomos mokesčio, įmokos užskaitomos tokia tvarka:
20.1. delspinigiai;
20.2. pagrindinis įsiskolinimas (laiku nesumokėtas nuomos mokestis);
20.3. einamieji mokėjimai.
21. Nuomininkas savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoja sutartį Nekilnojamojo turto registre ir pateikia įregistravimo faktą patvirtinančius dokumentus nuomotojui. Pasibaigus sutarties terminui, nuomininkas tokia pat tvarka išregistruoja sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.
22. Nuomininkas savo lėšomis per 45 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis apdraudžia visam sutarties galiojimo laikotarpiui išnuomotą turtą nuomotojo naudai nuo šių draudiminių įvykių: gaisro, potvynio, vagystės ir trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir pateikia nuomotojui apdraudimo faktą patvirtinančius dokumentus.
23. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
24. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
25. Prie šios sutarties pridedama:
25.1. Nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas prie 20___–___–___ sutarties Nr. _____________;
25.2. patalpų planas;

 
VII SKYRIUS
ŠALIŲ ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI
 
Nuomotojo atstovas                                                  Nuomininkas ar jo atstovas
Kodas 190978974                                     Kodas __________________
Palydovo g. 29 A, Vilnius                                          ________________________
(nuomininko adresas)
Tel.: (85) 267 29 85                                        Tel. __________________
Atsisk. sąsk. __________________                           Atsisk. sąsk. __________________
_____________________________                       _____________________________
(banko pavadinimas, banko kodas)                                                        (banko pavadinimas, banko kodas)
PVM mokėtojo kodas ___________
 
Vilniaus „Vilnios“ pagrindinės mokyklos ______________________________
(nuomininko pavadinimas)
direktorius                                       ______________________________
A. V.                                                            (atstovo pareigos)                            A. V.
_______________________ _______________________
(parašas)                                                                                                    (parašas)
_______________________ _______________________
(vardas, pavardė)                                                                                      (vardas, pavardė)
20__ m. _____________ ___ d.                              20__ m. _____________ ___ d.
 

Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos
bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos
sutarties priedas
 
(Mokyklos nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)
 
 
 
 
 
NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
PERDAVIMO IR PRIĖMIMO
A K T A S
 
 
20___ m. _____________ ___ d.
Vilnius
 
 
Nuomotojas – Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla , atstovaujama (pagal įmonės įstatus (nuostatus),
(įstaigos pavadinimas)
įgaliojimą) direktorės Birutės Tilvikienės, veikiančios pagal Mokyklos nuostatus
ir nuomininkas –
(atstovo vardas, pavardė, pareigos, įmonės įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)
___________________, atstovaujamas (pagal įmonės įstatus (nuostatus), įgaliojimą)
(nuomos gavėjo pavadinimas)
__________________________________________________________, remdamiesi sutartimi  Nr.
(atstovo vardas, pavardė, pareigos, įmonės įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)
, sudaryta 20___ m. ____________ ___ d., perdavė ir priėmė turtą ________
 
(adresas, trumpas apibūdinimas, bendras plotas, patalpų indeksai, statinio žymėjimas, teisinės registracijos Nr., unikalus Nr., inv. bylos Nr.)
 
 
Perdavė
____________________________                             (parašas)                       __________________
(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)                                                                                                                            (vardas, pavardė)
A.V.
 
Priėmė
____________________________                             (parašas)                       __________________
(nuomininkas ar jo atstovas)                                                                                                                          (vardas, pavardė)
A.V.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content