-- Pasirinkite --

Priešmokyklinis ugdymas

Spa 25, 2022

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius, Lietuva

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Laisvos darbo vietos.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Priešmokyklinis ugdymas

Spa 25, 2022

Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtiniais atvejais – 5 metų pagal tėvų pageidavimą) vaikams, skirtas užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, įsakymu „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

 1. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
 2. Kompetencijų raidos aprašas

Ilgalaikis priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės planas sudarytas pagal PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ  „Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 2 priedas” .

 

Ilgalaikio ugdymo plano tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

 

Uždaviniai:

 1. atpažinti kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius;
 2. į vaiką ir jo vertybių ugdymą orientuotame, integraliame ugdymo procese tikslingai taikyti vaiko ir pedagogo sąveika;
 3. organizuoti ugdymą derinant kryptingą pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą, taikant patirtinio ugdymosi metodus;
 4. sukurti 5–6 m. amžiaus vaikų ugdymuisi pritaikytą ir ugdymąsi stimuliuojančią aplinką;
 5. siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę, sudaryti galimybę vaikams skirtingais; būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą ir juos sistemingai fiksuoti;
 6. kurti ir plėtoti pasitikėjimu ir pagarba grindžiamą bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais.

 

Ilgalaikis ugdymo planas sudarytas vadovaujantis šiais ugdymo principais: žaismės / kūrybiškumo; sąveikos (grindžiamos bendradarbiavimu); įtraukties; socialinio kultūrinio kryptingumo; vaiko gyvenimui reikalingų socialinių kultūrinių kompetencijų

plėtojimas; integralumo – siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo; kontekstualumo – ugdymo turinys glaudžiai siejamas su artimiausia vaiko aplinka.

UGDOMOS KOMPETENCIJOS: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Šiuolaikinės ugdymo turinio tendencijos integruojamos į kiekvienos kompetencijos ugdymo turinį. Visos kompetencijos yra vienodai svarbios. Jos pateikiamos abėcėlės tvarka.

 

UGDYMOSI SRITYS:

 1. Gamtamokslinis ugdymas.
 2. Kalbinis ugdymas.
 3. Matematinis ugdymas.
 4. Meninis ugdymas.
 5. Sveikatos ir fizinis ugdymas.
 6. Visuomeninis ugdymas.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdoma prevencinė tarptautinė programa „Zipio draugai“

5-6 m. vaikai  dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Programos tikslas: padėti 5-6 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. ,,Zipio draugai“ padrąsina vaikus dalintis savo liūdesiu, nerimu, išsikalbėti, rasti būdų, padedančių sumažinti sunkių jausmų keliamą įtampą. ,,Zipio“ taisyklė – ,,Gera išeitis yra ta, kuri padeda tau pasijusti geriau ir neįskaudina kito.“

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA (nuo 2022 09 01)

PRIEŠMOKYKLINIO KOMPETENCIJŲ APRAŠAS

VILNIAUS „VILNIOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ILGALAIKIS PLANAS 2022-2023 M.M.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content